Technická podpora a obchodní kontakt
(+420) 588 118 319
[CZ] | [ENG] | [PL]
Buďte „mostem“ mezi obětí trestného činu a odbornou pomocí
Na mezinárodním setkání obecních a městských policií vždy dostává prostor rovněž neziskový sektor. Letos své zkušenosti s pomocí obětem trestných činů prezentoval Bílý kruh bezpečí. Strážníky vyzval, aby se stali pro oběti trestných činů partnerem a „mostem“ mezi nimi a odborníky poskytující právní, psychologickou či sociální pomoc.

„Bílý kruh bezpečí si vede statistiku počtu klientů, kteří k nám přijdou pro radu či pomoc a ještě svůj případ neoznámili. To číslo se pohybuje v jednotlivých letech od 35 do 50%. Vždy řešíme otázku, zda ten trestný čin oznámili a také řešíme, zda ten trestný čin oznámit či neoznámit. Říkáme jim pozitiva i negativa a rozhodně je nenutíme do oznámení. Hledáme pro ně to nejlepší řešení, samozřejmě s výjimkou trestných činů, na které se vztahuje oznamovací povinnost,“ vysvětlil na konferenci ve své přednášce o pomoci obětem trestných činů a domácího násilí Vladimír Vedra, jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí, neziskové organizace poskytující pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. 

TIP: Bílý kruh bezpečí (bkb.cz)

Ze zmíněné statistiky je patrná velice vysoká latence a čísla potvrzují, že oběti trestných činů potřebují nejen pomoc, ale především aktivní přístup ze strany odborníků. Sám je přesvědčen, že také strážníci se s těmito obětmi setkávají, byť je zřejmé, že z hlediska trestního řízení se jedná nepochybně o záležitost pro republikovou policii. „Velkou část našich klientů tvoří osoby ohrožené domácím násilím. A vy se s nimi můžete setkat v rámci jednotlivých incidentů, které samy o sobě nejsou trestným činem, ale ve svém souhrnu, pokud se na to člověk podívá a pokud se i dobře zeptá, ten trestný čin tam najdete,“ zamyslel se Vedra. Je pak podle něj velice důležité, jak strážník v této situaci zareaguje – to nejmenší, co může v dané chvíli udělat, a zároveň to největší pro toho poškozeného či potenciální oběť, je zprostředkovat kontakt na místo odborné pomoci. „Důležité je zprostředkovat tu pomoc, otevřít ty dveře k odborníkům, třeba předáním telefonního čísla na evropskou linku pomoci obětem takového násilí 166 006. Je bezplatná a funguje v nepřetržitém provozu,“ zdůraznil Vedra. Jedná se o evropský projekt poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, do kterého je zapojeno již třináct zemí včetně Česka.

Již nyní naleznete výběr fotografií z VI. Mezinárodní konference obecních policií na Facebookovém profilu FTTechnologiesOlomouc

Jak podotkl, velice dobře v České republice funguje zákon o obětech trestných činů, existuje povinnost poučování při oznámení, je k dispozici registr poskytovatelů odborné pomoci obětem a v neposlední řadě funguje u policie aktivní zprostředkování pomoci, tedy systém, jak aktivně tu oběť nasměřovat na odborníky. „Oběť je totiž většinou paralyzována, a ač je poučená, většinou neudělá ten první krok. Tady bych vyzdvihl spolupráci s Policií České republiky, která samozřejmě po předchozím souhlasu oběti, nám poskytuje kontakty. My se pak chopíme iniciativy a věřte, že pro oběť je velká pomoc, když ji oslovíme a tu pomoc ji nabídneme,“ vysvětlil Vedra.

Sám však spatřuje i řadu oblastí, kde to „až tak dobře nefunguje“ a potřebovalo by to zlepšit. „Je to částečná neinformovanost o povinnostech, které zákon o obětech trestných činů ukládá pomáhajícím profesím,“ připomenul Vedra a upozornil, že se to týká i samotných strážníků. Jedním z palčivých bodů je rovněž samotná osvěta a informovanost mezi veřejností o nabízených službách pro oběti trestných činů či domácího násilí – ač existují, málokdo o nich ví. „A tak bych Vás rád požádal. Buďte tím „mostem“ mezi obětí trestného činu a odbornou pomocí, tedy námi, pomáhající profesí. Ta informace, pokud si ji oběť vyhledá, má nějakou váhu. Ale pokud ji dostane od Vás, autority, má úplně jinou váhu, význam,“ nabádal Vedra. Určitým problémem může být i celková dostupnost pomoci. „Ne každý klient dosáhne na tu naší službu v krajském městě. Proto nabízíme vzdělání složek policie, justice, aby mohli zprostředkovat z naší praxe to, co my víme, že oběti cítí, co a jak potřebují, aby s nimi bylo komunikováno,“ podotkl Vedra, podle kterého je velice užitečným nástrojem již zmíněná bezplatná telefonní linka obětem 166 006. „A v neposlední řadě jsme se vydali cestou pomoci formou mobilní poradny, první svého druhu v České republice a troufnu si říci i v centrální Evropě. Ta myšlenka je jednoduchá, ale ten dopad je velice zásadní. Můžeme diskrétně přijet za klientem, který nemůže přijet k nám. Jsme daleko flexibilnější, z té ambulantní služby se stává terénní a tedy více dostupná,“ uzavřel Vedra.

Čtěte také: Konference poprvé nabídne doprovodný program pro veřejnost (ttech.org)

Zmíněná mobilní poradna pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech trestních činů byla k vidění také na místě konání konference. Zároveň organizátoři ve spolupráci s městem a krajem zorganizovali pro studenty škol její návštěvu. Došlo tak vůbec poprvé k propojení konference určené pro bezpečnostní komunitu s veřejným prostorem a nabídnutí veřejnosti příležitosti seznámit se s konkrétními možnostmi právní a psychosociální podpory, kterou Bílý kruh bezpečí nabízí.

Mezinárodní konference obecních policií je primárně určena zástupcům obecních a městských policií, účastní se jí rovněž reprezentanti státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, partnerských organizací a v neposlední řadě i akademické sféry – každoročně se jí účastní okolo 200 účastníků. Vytváří ojedinělou platformu pro osobní setkávání a výměnu zkušeností, program je rozdělen na čtyři odborné panely – bezpečný prostor, technologie, prevence a edukace, legislativa. Její součástí je také bohatý doprovodný program. Hlavním organizátorem je společnost FT Technologies a.s., která je považována za lídra trhu v oblasti poskytování informačních technologií pro obecní a městské policie. Spoluorganizátorem je Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Více informací o konferenci naleznete zde.

3. 5. 2022